Polityka prywatności

POLTYKA PRYWATNOŚCI
stron Internetowych www.zimfit.pl oraz www.blog.zimfit.pl

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej Użytkowników o zasadach przetwarzania oraz ochrony danych osobowych w ramach stron internetowych zarejestrowanych pod adresem domeny www.zimfit.pl, dalej „Strona” oraz www.blog.zimfit.pl , dalej „Blog”, w związku ze zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mateusz Zimoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZimFit Mateusz Zimoch, NIP 9591914801, adres: ul. M. Raciborskiego 12/30, 25-640 Kielce.

Mogą się Państwo ze mną skontaktować w następujący sposób:
– przez adres e-mail: zimfit.mateuszzimoch@gmail.com,
– telefonicznie pod numerem: 500 548 855

2. Dane gromadzone w ramach Strony przetwarzane są w następujących celach:

a) zapewnienia kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytania, w tym w zakresie oferowanych usług.

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Serwisu stanowi art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w formie elektronicznej i polega na złożeniu oświadczenia zamieszczonego na Stronie pod formularzem kontaktowym, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy/adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem zapoznany z Polityką Prywatności dostępną pod adresem http://www.zimfit.pl/polityka-prywatnosci/ oraz poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Zimoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZimFit Mateusz Zimoch, NIP 9591914801, adres: ul. M. Raciborskiego 12/30, 25-640 Kielce”.
W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

b) podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy, w tym negocjacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych w ramach Serwisu stanowi art. 6 ust. 1b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Gromadzenie danych na Stronie odbywa się przy wykorzystaniu:
a) formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie, znajdującego się w zakładce Kontakt,

4. W zakresie danych osobowych Zimfit przetwarza kategorie danych udostępnione przez Państwa, a zawarte w formularzu kontaktowym, do których należą: imię, nazwisko, adres e-mail, względnie inne dane podane przez Państwa i mające charakter danych osobowych, pozwalające na Państwa identyfikację.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów dla jakich wykorzystywany jest formularz kontaktowy, w tym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty, podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy czy po prostu dla wymiany korespondencji. Odmowa podania danych bądź podanie ich w niepełnym zakresie może uniemożliwić realizację ww. celów.

6. Państwa dane będą przechowywane przez czas utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert), do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie tych danych, z tym zastrzeżeniem, że w momencie zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług podane poprzez formularz kontaktowy dane osobiste przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonywania umowy, nie krócej niż okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

7. W ramach Strony istnieje możliwość przekierowania na bloga prowadzonego przez Administratora, zarejestrowanego pod domeną – www.blog.zimfit.pl. Jego Administratorem jest również Mateusz Zimoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZimFit Mateusz Zimoch, NIP 9591914801, adres: ul. M. Raciborskiego 12/30, 25-640 Kielce.

Gromadzenie danych na Blogu odbywa się przy wykorzystaniu systemu obsługującego komentarze. System ten zbiera dane tak jak m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP.

System ten zapewniany jest przez podmiot zewnętrzny, niezależny od Administratora – spółkę Disqus Inc., 717 Market St San Francisco, CA 94103, a skorzystanie z niego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Polityki Prywatności wyżej wskazanej firmy.

Zachęcam do zapoznania się z Polityką Prywatności ww. spółki – https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

8. W ramach Strony oraz Bloga istnieje możliwość połączenia się za jego pośrednictwem z aplikacjami podmiotów zewnętrznych, tj. portal społecznościowy Facebook, Instagram, YouTube oraz sklepu internetowego www.zimfit.selino.pl. Blog dodatkowo zapewnia możliwość połączenia z portalem ww.vimeo.com oraz Google+. Strona oraz Blog nie przetwarzają danych osobowych udostępnionych przez Państwa tym podmiotom, jak również nie ma wpływu na ich przetwarzanie przez te podmioty i jego zakres. Celem zapoznania się z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych przez ww. podmioty rekomenduje się zapoznanie z ich Politykami Prywatności.

9. Strona oraz Blog w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych korzysta z zewnętrznych, wyspecjalizowanych, podmiotów trzecich, tj.:

a) lokoz.com s.c., NIP 8481806760, adres: ul. Armii Krajowej 22c, 19-300 Ełk – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

b) Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043 – w zakresie obsługi poczty elektronicznej.

Informuję, iż spółka Google LLC ma siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych co może wiązać się z przetwarzaniem Państwa danych poza obszarem Unii Europejskiej i EOG. Niemniej jednak ww. podmioty zapewniają odpowiednie zabezpieczenie, a co za tym idzie i odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie, a powierzenie przetwarzania danych podmiotom trzecim odbywa się w oparciu o zawarte z tymi podmiotami umowy powierzenia. Celem szczegółowego zapoznania się z zasadami przetwarzania oraz ochrony danych przez ww. podmioty zachęcam do zapoznania się z ich Politykami Prywatności – http://seolite.pl/polityka-prywatnosci.pdf oraz https://policies.google.com/privacy?hl=pL.

Informuję także, iż możliwym jest przekazanie Państwa danych także innym podmiotom, którym zlecone zostaną usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. księgowym. Podmioty te będą przetwarzać dane w oparciu o umowę powierzenia i tylko w jej zakresie oraz w sposób zapewniający adekwatną ochronę danych osobowych.

10. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych, a dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością, tak aby zapewnić Państwu jak najlepszą ochronę przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

11. Państwa dane przetwarzane w ramach Strony nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

12. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

PLIKI COOKIES

1. Strona oraz Blog wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie, itp. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Pliki cookies przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, a następnie Administrator uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych czy w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz Bloga.
3. W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies – określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia lub całkowicie usunąć pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

LOGI

1. Korzystanie ze Strony oraz Bloga wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym są one przechowywane.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Państwo korzystają.
3. Zebrane logi przechowywane są na serwerze przez czas nieokreślony, a informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Stronę oraz Bloga.